Het Bewindcentrum focust zich op midden Nederland als werkgebied. bewindvoering Achterveld, bewindvoering Amersfoort, bewindvoering Ede, bewindvoering Hoevelaken, bewindvoering Houten, bewindvoering IJsselstein, bewindvoering Leusden, bewindvoering Nieuwegein, bewindvoering Nijkerk, bewindvoering Utrecht, bewindvoering Veenendaal, bewindvoering Woudenberg, en bewindvoering Zeist Turkse bewindvoerder Turk Bewind Bewind voor turkse mensen Bewindvoering op maat speciaal voor turkse mensen Bewindvoerder veranderen van nederlandse bewindvoerder naar turkse bewindvoerder hollandada turkce bewindvoerder budgetbeheer omgaan met geld schuldhulpverlener hulp bij financieën hulp bij geld geldproblematiek helpen met schulden mensen met schulden helpen turkse mensen helpen met schulden ik wil bewindvoerder ik wil een bewindvoerder ik zoek in bewindvoerder

Het Bewindcentrum

Oplossing voor uw financiële problemen

Proces

Van intake tot uitfasering

Na een telefonische of schriftelijke aanmelding bij Het Bewindcentrum wordt er binnen 5 werkdagen een afspraak met de cliënt gemaakt voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij voorkeur vindt dit gesprek bij hem/haar thuis plaats. Als de cliënt begeleiding krijgt vanuit een hulpverlenende instantie, is het een vereiste dat de begeleider ook bij dit gesprek aanwezig is. De begeleiding is vaak in staat om net dat stukje extra informatie te verschaffen omdat hij/zij de cliënt al beter kent.
Het eerste gesprek zal ongeveer een uur duren.

Het kennismakingsgesprek heeft als doel om inzichtelijk te krijgen welke oorzaken er ten grondslag liggen aan de aanvraag tot beschermingsbewind. Tevens wordt er een inschatting gemaakt van de financiële situatie van de cliënt. Er zal aan de cliënt worden uitgelegd wat beschermingsbewind inhoudt, welke gevolgen dit heeft voor hem/haar en hoe de verdere procedure bij de rechtbank verloopt. De cliënt maakt kennis met de werkwijze van Het Bewindcentrum en hoort wat hij/zij van een bewindvoerder kan verwachten. 

Tijdens het gesprek komt er veel op de cliënt af waardoor wij ons kunnen voorstellen dat betrokkene een en ander even wil laten bezinken. Drie dagen na het gesprek zal er telefonisch contact met de cliënt of zijn vertegenwoordiger worden opgenomen en wordt er besproken of bewindvoering de juiste maatregel is.

Aan de hand van het inventarisatieformulier nemen we allerlei vragen door om de situatie van de cliënt zo goed als mogelijk in kaart te brengen. Er wordt naar de inkomsten gekeken en welke vaste lasten de cliënt heeft. Betalingsachterstanden worden in kaart gebracht en we beoordelen of er eventueel sprake is van schuldenproblematiek. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat de cliënt zijn/haar  administratie bij de hand heeft, zodat we deze samen door kunnen nemen.

Tijdens het intakegesprek krijgt de cliënt de formulieren die nodig zijn om het verzoek voor onderbewindstelling in te dienen bij de rechtbank.
Hieronder valt ook het door de cliënt ondertekende Plan van Aanpak.

Het Plan van Aanpak is een belangrijk onderdeel bij de aanvraag bewindvoering en daarna bij de toetsing van de uitvoering en is daarom bij de aanvraag door de rechtbank vereist.’
In dit plan worden doelen gesteld voor korte en lange termijn. 

De cliënt en de bewindvoerder ondertekenen beiden dit Plan van Aanpak.

Als de aanvraag naar de rechtbank is gestuurd kan het wel 2 maanden duren voordat de cliënt door het kantongerecht zal worden uitgenodigd om de onderbewindstelling tijdens een zitting te laten bekrachtigen. De bewindvoerder zal samen met de cliënt bij de zitting aanwezig zijn.

Pas als de rechter de onderbewindstelling middels een zogenaamde beschikking toekent kan de bewindvoerder officieel voor de cliënt aan het werk gaan. Vóór dit moment dient de cliënt zijn/haar financieel beheer nog steeds zelf uit te voeren.
Als de situatie vereist dat er meteen stappen ondernomen moeten worden, bijvoorbeeld bij een dreigende uithuiszetting of afsluiting van energie, zal daar vanzelfsprekend naar gehandeld worden.

Zodra de beschikking van de rechtbank binnen is, gaat de bewindvoering van start. Als eerste worden er 2 rekeningen voor de cliënt geopend bij de ABN AMRO bank. Op één rekening, de beheerrekening, worden al de inkomsten gestort en hiervan worden de betalingen van de vaste lasten verricht. De cliënt kan zelf van deze rekening geen geld opnemen. De andere rekening wordt leefgeldrekening genoemd. Op deze rekening krijgt de cliënt iedere week een van te voren afgesproken vast bedrag overgemaakt. Dit kan de cliënt naar eigen inzicht uitgeven aan voeding, kleding, etc. Alle oude bankrekeningen zullen worden opgeheven zodra voor de eerste keer het inkomen op de beheerrekening is gestort. 

Alle uitkerende instanties, werkgevers, woningbouwvereniging, energieleveranciers, zorgverzekeraars etc., worden aangeschreven om hen van de onderbewindstelling op de hoogte te brengen en het nieuwe rekeningnummer door te geven. Er wordt verzocht om alle correspondentie en communicatie in de toekomst via Aben Bewindvoering te laten verlopen en om een actueel overzicht te sturen van gedane en niet gedane betalingen. Aan de hand van deze gegevens zullen alle maatregelen genomen worden die noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de financiën van de cliënt.

Met de gegevens die er tijdens het intakegesprek zijn verzameld en de financiële overzichten van de diverse instanties wordt er een budgetplan opgesteld en, indien van toepassing, een schuldenoverzicht gemaakt.

Het budgetplan is een overzicht van alle inkomsten en vaste lasten en dient als leidraad voor het financiële beheer in de aankomende periode. In het budgetplan wordt duidelijk hoe de financiële situatie van de cliënt er uit ziet en of de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Tevens staat hierin hoeveel leefgeld er per week aan de cliënt uitbetaald wordt.

Alle inkomsten worden meegenomen in het budgetplan. Ook de toeslagen van de belastingdienst (behalve kinderopvangtoeslag), kinderbijslag en vakantiegeld. Als uit het budgetplan blijkt dat dit geld noodzakelijk is om de vaste lasten te betalen, wordt het hiervoor gebruikt. Indien dit niet het geval is, kan er een van tevoren afgesproken (extra) bedrag overgemaakt worden op de leefgeldrekening.

Aan de hand van het budgetplan wordt het Plan van Aanpak mogelijk bijgesteld. Dit heet ook een aanvullende Plan van Aanpak.

Het Bewindcentrum streeft ernaar regelmatig in contact te blijven met haar cliënten. Dit kan telefonisch, per e-mail en/of op afspraak. Het Bewindcentrum streeft ernaar minimaal tweemaandelijks contact te hebben met iedere individuele cliënt teneinde de voortgang (Plan van Aanpak en ontwikkeling) van het bewind te bespreken en in eventuele bijsturingacties of – maatregelen te voorzien.

Het bewind eindigt als de periode waarvoor het is ingesteld is verstreken, of wanneer de kanton­rechter besluit het bewind op te heffen. Het bewind eindigt ook wanneer de cliënt komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

Opheffing van het bewind kan op verzoek van de cliënt en de bewindvoerder geschieden of van degene die gerechtigd is onderbewindstelling te verzoeken dan wel ambtshalve, indien de noodzaak daartoe niet meer bestaat of voortzetting van het bewind niet zinvol is gebleken.

De kantonrechter kan doorgaans op het verzoek beslissen zonder een zitting te houden. Dit kan hij doen als de cliënt een gemotiveerde verklaring van de bewindvoerder meestuurt waaruit blijkt dat deze het met het beëindigingverzoek eens is en dat de redenen waarom het bewind is ingesteld niet meer aanwezig zijn.
Het is dus van belang een opheffingsverzoek goed te motiveren.

Over het algemeen zal het bewind pas op verzoek van de cliënt worden opgeheven als gedurende langere tijd gebleken is dat hij/zij zijn financiële zaken weer zelf kan beheren. 

Het Bewindcentrum

Telefoon: 033 – 23 409 55
E-mail: info@hetbewindcentrum.nl
Postbus 2072
3800CB Amersfoort

Openingstijden: 
Maandag 09:00 – 12:00 uur
Dinsdag 09:00 – 12:00 uur
Donderdag 09:00 – 12:00 uur
Vrijdag 09:00 – 12:00 uur 

Nieuwsbrief

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.