Het Bewindcentrum focust zich op midden Nederland als werkgebied. bewindvoering Achterveld, bewindvoering Amersfoort, bewindvoering Ede, bewindvoering Hoevelaken, bewindvoering Houten, bewindvoering IJsselstein, bewindvoering Leusden, bewindvoering Nieuwegein, bewindvoering Nijkerk, bewindvoering Utrecht, bewindvoering Veenendaal, bewindvoering Woudenberg, en bewindvoering Zeist Turkse bewindvoerder Turk Bewind Bewind voor turkse mensen Bewindvoering op maat speciaal voor turkse mensen Bewindvoerder veranderen van nederlandse bewindvoerder naar turkse bewindvoerder hollandada turkce bewindvoerder budgetbeheer omgaan met geld schuldhulpverlener hulp bij financieën hulp bij geld geldproblematiek helpen met schulden mensen met schulden helpen turkse mensen helpen met schulden ik wil bewindvoerder ik wil een bewindvoerder ik zoek in bewindvoerder

Het Bewindcentrum

Oplossing voor uw financiële problemen

Privacybeleid Het Bewindcentrum
Het is niet mogelijk om bedrijfsactiviteiten uit te oefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken (Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de wet). Zonder deze gegevens kan Het Bewindcentrum geen uitvoering geven aan de benoeming door de rechtbank om vermogensrechtelijke zaken van klanten te behartigen.

Het Bewindcentrum werkt met persoonsgegevens van klanten. De persoonsgegevens van onze eigen medewerkers worden ook verwerkt. Wij verzamelen Persoonsgegevens voornamelijk voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden die wij in opdracht van onze klanten uitvoeren.

De persoonsgegevens van onze werknemers verwerken wij op basis van onze wettelijke verplichtingen als werkgever en om toezeggingen op grond van de arbeidsovereenkomst gestand te kunnen doen.

Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat ons bedrijf zorgvuldig en veilig met de ontvangen persoonsgegevens omgaat.

Via dit beleid geven wij richting aan hoe binnen ons bedrijf met privacy wordt omgegaan. Daarmee laten wij zien dat wij alles doen wat in redelijkheid van ons mag worden verwacht om de privacy van betrokkenen te waarborgen, te beschermen en te handhaven.

De directie van Het Bewindcentrum is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.

Hiervoor geldt onder andere de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Aangegeven namen bij recensies
Op onze website zijn een aantal recensies van klanten weergegeven. Dit zijn recensies die Het Bewindcentrum op verzoek via de e-mail heeft gekregen van klanten en/of prospecten. De namen die worden weergegeven zijn volgens de wet en regelgeving veranderd en zijn door Het Bewindcentrum verzonnen namen. Dit om persoonlijke gegevens en de privacy van klanten te waarborgen.

Welke gegevens slaat Het Bewindcentrum op:

 • NAW gegevens
 • Inkomens gegevens
 • Bankgegevens
 • Schuldeisers
 • Vaste lasten
 • Leveranciers specifieke diensten of goederen
 • Noodzakelijke informatie van overheidsinstellingen
 • Gegevens betreffende gezondheid (CIZ, diagnose, geschiedenis)
 • Contact gegevens mantelzorgers en hulpverleners

Uitgangspunten
Het Bewindcentrum gaat op een zorgvuldige en veilige manier met persoonsgegevens om en hecht veel waarde aan de privacy van betrokkene(n). Hierbij houden wij ons aan de volgende uitgangspunten:

Betrokkene(n): 
Het Bewindcentrum verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens van de betrokkene(n) die belanghebbend zijn bij de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden. 

Ook verwerken wij persoonsgegevens van medewerkers die onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden voor ons bedrijf verrichten. Dat kunnen medewerkers zijn met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, maar dit kunnen ook stagiaires of uitzendkrachten zijn.

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
De Persoonsgegevens worden door ons in overeenstemming met de wet op een behoorlijk
zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding
Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie
De Persoonsgegevens van betrokkene(n) worden door ons alleen verwerkt die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Ons uitgangspunt is dan ook om gegevensverwerking te minimaliseren.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de Persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Om werkzaamheden goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven kan nodig zijn dat de persoonsgegevens worden bewaard voor het gedurende een bepaalde periode.

Doorgeven aan derden
De persoonsgegevens worden alleen met uitdrukkelijke toestemming van onze cliënten doorgegeven aan derden wanneer dat in het kader van uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden noodzakelijk is.

 • Gemeenten
 • Uitkeringsinstanties
 • Overheidsinstellingen (bv CAK)
 • Rechtbank
 • Justitie of CJIB (verstrekken als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn)
 • Schuldeisers of diens vertegenwoordiger
 • Belastingdienst
 • Hulpverleners
 • Verzekeraars
 • Werkgevers
 • Woningbouw verzekeraars
 • Hypotheek verstrekkers
 • Kadaster
 • Kamer van Koophandel

Rechten van betrokkene(n)
De betrokkenen worden tijdig door ons geïnformeerd over de rechten die zijn hebben in het kader van privacywetgeving.

Beveiliging
Het Bewindcentrum neemt alle maatregelen om de door ons verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Het Bewindcentrum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Het Bewindcentrum:

Het Bewindcentrum kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam (inclusief eventueel tussenvoegsel);
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw burgerlijke staat;
 • Uw geboortedatum;
 • Informatie over de schulden;
 • Financiële gegevens;
 • Overige vragen en/of opmerkingen welke door uzelf worden aangegeven.

Waarom Het Bewindcentrum deze gegevens nodig heeft:

Het Bewindcentrum verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Het Bewindcentrum uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de beoordeling, of uw dossier doorgang kan vinden en/of past binnen de bedrijfsvoering welke wordt gehanteerd door Het Bewindcentrum.

Ten slotte kan Het Bewindcentrum uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de bewindvoering, doorgaans bestaande uit sociaal- juridische dienstverlening.

Mocht er gebruik worden gemaakt van de dienstverlening van Het Bewindcentrum, dan zullen wij de volgende persoonsgegevens van u nodig hebben/gebruiken/verwerken om onze dienstverlening te optimaliseren. Op de volgende pagina treft u een uitgebreid overzicht.


Bewindvoering

NAW-gegevens
E-mailadres
BSN-nummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Nationaliteit
Woonsituatie
Gezinssamenstelling
Gegevens partner (NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, BSN-nummer)
Gegevens kinderen (NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, BSN-nummer)

Verwijzer
Datum uitspraak
Grond van uitspraak
BM-nummer
Zaaknummer
Publicatiegegevens register
Kopie legitimatiebewijs

Digitale polis van lopende verzekering

Digitale beschikkingen rechtspraak
Vermogensgegevens
Salaris-/inkomensgegevens
Schuldgegevens
Uitgave gegevens
Bankrekeningnummer(s)
Bankafschriften lopende rekeningen

Inloggegevens van derden t.b.v. behalen doelen


Categorieën instanties aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven
Het Bewindcentrum heeft, ten behoeve van de te leveren dienstverlening voor de cliënt, veelvuldig contact met verschillende instanties.

Wij geven persoonsgegevens slecht door aan die partijen die een aantoonbare en essentiële rol vervullen bij het uitvoeren van de aan ons opgedragen dienstverlening, dit zijn (niet limitatief):

• Uitkeringsinstanties • Belastingdienst • Schuldeisers
• Geestelijke Gezondheidsinstellingen • Woningcorporaties • Zorginstellingen
• Stichtingen • Werkgevers • Accountants
• Verzekeringsmaatschappijen • Nutsbedrijven • Leveranciers
• Notarissen/Advocaten/Mediators • Rechtbanken • Reclassering
• Liefdadigheidsinstellingen • Telecombedrijven • Banken
• Justitiële Instanties • Sociale Ketenpartners • Leveranciers
• Voogdijinstellingen • Fondsen

Delen met anderen
Het Bewindcentrum verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de bewindvoering met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden in geen enkel geval aan niet-EU landen toegezonden.

Te verwerken persoonsgegevens
Het Bewindcentrum verwerkt persoonsgegevens. Ook worden bijzondere persoonsgegevens door Het Bewindcentrum verwerkt. Ten aanzien van bijzondere persoonsgegevens wordt er uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n) om deze gegevens te mogen verwerken gevraagd.

Om bijzondere gegevens te mogen verwerken is Het Bewindcentrum verplicht om een DPIA (Data Protection Impact Assessment) uit te voeren. De DPIA is een instrument om vooraf de privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. Vervolgens worden er maatregelen genomen om de risico’s te verkleinen.

Het gaat in alle situaties uitsluitend om die gegevens die noodzakelijk zijn om:

 • Met betrokkene(n) te communiceren;
 • De werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
 • Het gewenste doel te behalen.

Het Bewindcentrum kan altijd onderbouwen waarom er in bepaalde situaties de gevraagde
persoonsgegevens worden verwerkt.

Verwerkingsgrondslagen
De persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien dit binnen de doelstellingen van de onderneming valt én de verwerking onder één van de vastgestelde grondslagen worden gebracht.

Het Bewindcentrum baseert de verwerking van persoonsgegevens minimaal op één van de volgende verwerkingsgrondslagen:

 • Er expliciete toestemming is van de betrokkene(n);
 • Er sprake is van de uitvoering en een overeenkomst;
 • Er een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

Hoe lang Het Bewindcentrum uw gegevens bewaart
Uw persoonsgegevens door Het Bewindcentrum waarvoor uw gegevens worden verzameld niet langer dan strikt nodig is bewaard. Uw (persoons)gegevens worden niet langer dan 12 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Wij bepalen uiteindelijk per dossier (indien mogelijk) van tevoren de bewaartermijn en houden daarbij in ieder geval rekening met de volgende termijnen:

 • Fiscale werkzaamheden voor onze cliënten (7 jaar);
 • Werkzaamheden ten behoeve van de rechtbank, zoals Boedelbeschrijvingen, Rekening en Verantwoordingen, Eindverantwoordingen, Machtigingen etc. (7 jaar);
 • Persoonsgegevens welke Het Bewindcentrum nodig acht om vast te kunnen stellen of u eerder cliënt bent geweest van Het Bewindcentrum (7 jaar);
 • Financiële gegevens, zoals bankgegevens, facturen, betaalopdrachten etc. (5 jaar);
 • Aansprakelijkheid van Het Bewindcentrum als opdrachtnemer:
  – 5 jaar nadat de cliënt bekend is geraakt met schade en (mogelijke) aansprakelijkheid van ons bedrijf als opdrachtnemer;
  – 20 jaar nadat opdrachtrelatie tussen de cliënt en Het Bewindcentrum is beëindigd.

Privacy rechten van betrokkene(n)
De persoonsgegevens welke eenmaal in de onderneming terecht zijn gekomen, mogen niet onbeperkt gebruikt worden. Het gebruik moet immers in overeenstemming zijn met de bedrijfsvoering en de grondslagen zoals eerder werden benoemd. Er zijn eisen verbonden aan de wijze waarop betrokkene(n) worden geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens.

De privacy rechten welke Het Bewindcentrum beschrijft zijn:

 • Het recht van toegang tot de verwerkte gegevens;
 • Het recht op correctie (rectificatie) van de gegevens als deze niet kloppen;
 • Het recht op verwijdering van de gegevens en “het recht om vergeten te worden”;
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • Een kennisgevingsplicht (hoe komt u aan de gegevens);
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (mocht de cliënt een overstap willen maken naar bijvoorbeeld de concurrent. De persoonsgegevens worden overgedragen in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat).

Toegang Het Bewindcentrum
Het Bewindcentrum heeft organisatorische en technische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden een inbreuk kunnen plegen op de verwerkingen van persoonsgegevens binnen ons bedrijf.

Wij nemen passende technische maatregelen om de verwerkingen van persoonsgegevens te beveiligen. Het beschermingsniveau van deze technische maatregelen is afgestemd op de mogelijke risico’s. Wij zorgen voor technische beveiliging van software en data via firewalls en beschermingssoftware.

Geautomatiseerde opslag, verwerking en besluitvorming
Het Bewindcentrum neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de bewindvoerder) tussen zit. Het Bewindcentrum gebruikt de volgende (online) computerprogramma’s of -systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt:

Onview
Is een webapplicatie voor bewindvoering, cliëntregistratie en andere inkomensbeheer functies. OnView is een overzichtelijk programma voor bewindvoerders op een afgesloten webpagina waarmee bewindvoerders zeer gemakkelijk cliëntgegevens kunnen overzien en inkomen kunnen beheren.

WordPress
Dit is een content management systeem ten behoeve van het maken en onderhouden van onze website. Wij maken op de website geen gebruik van een contactformulier. U kunt een mail sturen naar het bekende mail adres.

Het Bewindcentrum verstrekt geen WiFi-gegevens aan derden, waardoor bezoekers van Het Bewindcentrum nooit bij afgeschermde gegevens kunnen komen.

Contactgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetbewindcentrum.nl Het Bewindcentrum zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Het Bewindcentrum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Het Bewindcentrum via info@hetbewindcentrum.nl .

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Het Bewindcentrum is als volgt te bereiken:

Correspondentieadres: 
Postbus 2072
3800 CB AMERSFOORT

Telefoonnummer:
06-55 54 09 55

E-mailadres:
info@hetbewindcentrum.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 7513270

Het Bewindcentrum

Telefoon: 033 – 23 409 55
E-mail: info@hetbewindcentrum.nl
Postbus 2072
3800CB Amersfoort

Openingstijden: 
Maandag 09:00 – 12:00 uur
Dinsdag 09:00 – 12:00 uur
Donderdag 09:00 – 12:00 uur
Vrijdag 09:00 – 12:00 uur 

Nieuwsbrief

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.