beheer tot uitfasering

Ordenen, organiseren en inventariseren.

 • Administratie ordenen, overnemen, eventueel checken wat voorganger, bijv. budgetbeheerder heeft gedaan
 • Stickers post
 • Beheer- en leefgeldrekening openen, verzoeken om inkomsten op beheerrekeningen binnen te laten komen, evenals de incasso’s
 • Oude bankrekeningen opheffen
 • Bankafschriften opvragen vanaf datum aanvang bewind
 • Digi-d aanvragen
 • Dossiers aanschrijven (kennisgeving OBS, wijziging postadres en rekeningnummer, opvragen schuldenlast)
 • Eventueel inschrijven in register CCB. Bij problematische schulden altijd door griffier
 • Eventueel inschrijven bij KvK bij onderneming en bij kadaster in geval van woning en onder bewind zie art. 1: 436 BW
 • Eventueel inschrijven in bel me niet register
 • Eventueel aanvragen bijzondere bijstand (incl. factuur griffiekosten, aanvangswerkzaamheden en vergoeding bewindvoering)
 • Budgetplan en begroting maken, lopende vaste lasten betalen
 • Boedelbeschrijving opstellen en verzenden naar rechtbank zie art. 1: 436 lid 1 BW
 • Bewind melden bij Kadaster (eigen woning)

Eventueel opstellen van aanvullend plan van aanpak (schuldenoverzicht maken)

Controleren

 • Het inkomen controleren (kijken of cliënt krijgt waar hij recht op heeft, te lage WW? toeslag UWV)
 • Bij beslaglegging BVV controleren (art. 475c en 475d Rv).
 • Zijn alle minimavoorzieningen aangevraagd, bij gemeente van belanghebbende checken
 • Klopt de toeslagenbeschikking?
 • Heeft cliënt recht op kwijtschelding gemeentelijke heffingen/waterschapsbelasting (wanneer? bij 100 % bijstandsnorm)
 • Is aangifte IB gedaan en /of dit zinvol is, voor de afgelopen 5 jaar.
 • Klopt eigen bijdrage CAK (eventueel verzoeken om peiljaarverlegging, als inkomen fors lager is geworden) NB bij terugkeer naar zelfstandig wonen 6 maanden hiervoor al vragen om lagere EB, kan ook met terugwerkende kracht.
 • Is cliënt voldoende verzekerd? (AVP en inboedel event. Uitvaartverzekering of geld apart zetten op een spaarrekening)
 • Staan er nog voertuigen op naam? RDW Check

Stabiliseren

 • Betalen van de lopende vaste lasten, niet huur van paar maanden geleden
 • Stopzetten of aanpassen lopende betaalregelingen
 • Eventueel beslagvrijevoet aanpassen (art. 475c 475d Rv)
 • Eventuele bezuinigingen doorvoeren. Wel cliënt hierbij betrekken
 • Boedelbeschrijving binnen 4 maanden na aanvang bewind. Indien van toepassing wordt dit voor beide cliënten samen opgesteld
 • Aanvullend Plan van aanpak bij problematische schulden of verkwisting een aanvullend plan van aanpak (beide cliënten). Dit meesturen bij de boedelbeschrijving

Aanpak

 • Eerst CJIB betalen i.v.m. boetes die snel oplopen
 • Betalingsregeling treffen zorgverzekeraar
 • Bestuurlijke boete kan dan vervallen
 • Belastingdienst betalingsregeling treffen anders gaan zij verrekenen/beslag leggen
 • Voorstellen doen voor finale kwijting
 • Kleinere boetes snel betalen
 • Kosten en vergoeding
 • Griffierechten
  • Voor de benoeming van een bewindvoerder moet u griffierechten betalen. Het tarief van het griffierecht is het laagste tarief binnen het griffierecht en is tevens het tarief voor onvermogende. Wanneer iemand met een laag inkomen de maatregel aanvraagt kan hij/zij bij de gemeente vragen om een vergoeding uit de Bijzondere bijstand.
 • Onkostenvergoeding voor de bewindvoerder
  • Bij de benoeming van de curator, bewindvoerder of mentor stelt de kantonrechter de beloning op verzoek vast op basis van de wettelijke regeling. De jaarbeloning, inclusief onkostenvergoeding, bedraagt voor 2019 voor een bewindvoerder € 614,-.
 • Wanneer iemand zowel bewindvoerder als mentor is voor een persoon is de vergoeding € 1.106,-.
  • De beloning moet aangevraagd worden bij de kantonrechter.
  • De kantonrechter kan wegens uitzonderlijke omstandigheden het bedrag van de beloning anders vaststellen.

De vergoeding wordt uit het vermogen van de onderbewindgestelde betaald. Overleg met de kantonrechter is daarvoor niet nodig. Zo nodig kan een beroep worden gedaan op de gemeente voor Bijzondere bijstand.

Verantwoording

 • Na een jaar afleggen van rekening en verantwoording. Tevens beoordelen of cliënt het snapt.
 • De bewindvoerder moet jaarlijks en bij het einde van het bewind rekening en verantwoording afleggen aan de rechthebbende en aan de opvolger. De rekening en verantwoording wordt afgelegd ten overstaan van de kantonrechter (art. 1:445 BW lid 1)
 • Mocht betrokkene niet in staat zijn de rekening en verantwoording te begrijpen/te beoordelen dan wordt de rekening en verantwoording afgelegd alleen aan de kantonrechter (art. 1:445 lid 2).

5 jaar evaluatie

 • Na 5 jaar evaluatie, doorgaan, maatregel geholpen, doorgaan, verzwaren, schuldenverloop, zelfredzaamheid, mentor erbij?

Taak eindigt/einde bewind:

 • Bij het einde van het bewind (Art. 1:448 lid 1 sub a BW)
 • Door afloop termijn tijdelijke benoeming. Dit is bijvoorbeeld door tijdsverloop als hij voor een bepaalde tijd was benoemd (art. 1: 448 lid 1 sub b BW) en (rt 1:449 lid 1 BW)
 • Door overlijden van de bewindvoerder (art. 1:448 lid 1 sub c BW) of cliënt (art. 1 449 lid 1 BW)
 • Door faillissement, WSNP, curatele of bewind (dus de bewindvoerder failliet wordt verklaard en of de WSNP in moet etc.)
 • Wanneer ik onder curatele of bewindvoering wordt gesteld (art. 1: 448 lid 1 sub c BW)
 • Door instelling van een bewind als bedoeld in deze titel over 1 of meer van zijn goederen (art. 1 448 lid 1 sub d BW)
 • Door ontslag dat hem door de kantonrechter met ingang van een door deze bepaalde dag wordt verleend. (art 1:448 lid 1 sub e BW);
 • Als bewindvoering wordt vervangen door een andere maatregel bijv. curatele; (art 1:449 lid 2 BW)
 • Wanneer iemand zijn belangen na verloop van tijd weer zelf kan behartigen (art 1: 449 lid 2 BW).

De uitvaart van de cliënt

 • Na overlijden van een cliënt heeft de bewindvoerder een ‘onbeheerde nalatenschap’ in beheer. Hij is bevoegd alle handelingen te verrichten die in het belang zijn van de nalatenschap. Hieronder vallen ook het doen van lopende betalingen en het betalen van de uitvaart.