aanmelding en intake procedure

Introductie bewindvoering

Artikel 431 lid 1 BW: Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen, als gevolg van:

a. zijn lichamelijke of geestelijke toestand,

b. verkwisting of het hebben van problematische schulden, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen, die hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren. Onder aan de meerderjarige toebehorende goederen zijn in deze titel begrepen goederen die behoren tot zijn huwelijksgemeenschap of gemeenschap van geregistreerd partnerschap en die niet uitsluitend onder het bestuur van zijn echtgenoot dan wel geregistreerd partner staan.

Aanmelding cliënten

 • Aanmeldingen kunnen via instanties, familieleden of rechtstreeks door een cliënt zelf bij Het Bewindcentrum gedaan worden. Door het intakeformulier die te downloaden is via de website van Het Bewindcentrum.
 • In het eerste overleg met de aanmeldende instantie of familielid, wordt in het kort de problematiek besproken en wordt bekeken of en welke dienstverlening bij deze situatie het beste past.
 • Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste intake/kennismakingsgesprek bij de cliënt thuis of bij de hulpverlenende instantie, altijd met verzoek aan de hulpverlener/familielid bij het gesprek aanwezig te zijn. Om dit eerste gesprek nuttig en efficiënt te laten verlopen, wordt tevens verzocht dat tijdens het gesprek de financiële administratie van de cliënt beschikbaar is en een kopie van een geldig ID-bewijs. Hiervoor wordt vooraf een overzicht met benodigde documenten aan de cliënt/hulpverlener verstrekt.

Intake/kennismakingsgesprek

 • Tijdens het intakegesprek worden de cliënt en/of hulpverlener uitgebreid aan het woord gelaten om helder te krijgen welke problematiek speelt. Dit wordt gestroomlijnd door gerichte vragen te stellen mede aan de hand van de beschikbare administratie waardoor het gesprek efficiënt kan verlopen. Er wordt uitgelegd wat de dienstverlening inhoudt. Er wordt gekeken of bewindvoering past bij de cliënt en wat dit in de praktijk kan betekenen voor de cliënt.
 • Vervolgens komt uitgebreid de werkwijze van Het Bewindcentrum aan de orde. Daarbij komen de volgende items aan bod:
  • Het openen van een nieuwe beheerrekening
  • Inkomsten en uitgaven gaan lopen via deze beheerrekening
  • Indien relevant, het uitbetalen van het leefgeld

Periodiciteit

 • Het ombuigen van de zakelijke correspondentie naar Het Bewindcentrum
 • De risico’s van sommige keuzes ook door de cliënt gedragen kunnen worden Consequenties van bewindvoering
 • Bereikbaarheid/communicatie

Vervolgtraject

 • Na het eerste gesprek wordt er gekeken of er een vervolg afspraak komt voor bewindvoering. De relevante administratieve stukken worden meegenomen, voor de dossiervorming. Tijdens dit gesprek wordt het aanvraagformulier ingevuld en ondertekend waarbij rekening wordt gehouden met het meesturen van de volgende documenten:
  • bereidverklaring van de bewindvoerder;
  • indien relevant en/of mogelijk, akkoordverklaring van familieleden;
  • afhankelijk van de reden van aanvraag, een medische verklaring;
  • de aanvraag zelf ‘Formulier verzoek tot onderbewindstelling’;
  • plan van aanpak (indien mogelijk in deze fase);
  • vervolgens wordt het aanvraagformulier verstuurd naar de rechtbank;
  • Is er sprake van een afwijkende situatie dan naar de officier van justitie.

De zitting

 • Ik zal als bewindvoerder zowel de intakegesprekken voeren als de zitting bijwonen en de vaste contactpersoon blijven voor de cliënt. Er wordt een kwartier vóór de zitting afgesproken om de cliënt op zijn/haar gemak te stellen. Verder overhandigen:
  • Stickervellen met mijn adres (om post makkelijk door te kunnen sturen)
  • Als het aannemelijk is dat het bewind zal worden uitgesproken wordt direct na de zitting de administratie overgedragen aan mij. Daarvoor tekent de cliënt een overdrachtsdocument.

Boedelbeschrijving

 • Binnen vier maanden na onderbewindstelling (indien cliënt tekenbevoegd is): afspraak plannen om begroting, boedelbeschrijving en eventueel aanvullend plan van aanpak (bij schulden) door te nemen, daarna versturen naar rechtbank. Indien cliënt niet tekenbevoegd is, stukken direct opsturen naar rechtbank. Tot slot nog eens stand van zaken controleren.